ภาพบรรยากาศหลักสูตร Querying Document-Oriented Database with MongoDB  รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน

ภาพบรรยากาศหลักสูตร Querying Document-Oriented Database with MongoDB รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน

หลักสูตรอบรม MongoDB โดย กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในคอร์สนี้จะเน้นที่การ query ข้อมูลแบบ NoSQL ที่มีโครงสร้างเป็นลำดับชั้นและยืดหยุ่นบน MongoDB ครับ
โดยเนื้อหาประกอบการบรรยายจะประกอบไปด้วย
» ประเภทฐานข้อมูล NoSQL
» Document-Database
» Denormalization
» Introduction to MongoDB Atlas
» Working with databases
» Working with collections
» Introduction to MySQL
» Working with databases
» Basic MongoDB CRUD Operations
» MongoDB CRUD Operations with aggregation
» MongoDB CRUD Operations with Expression Operators

Leave a Comment