งานสัมมนา Data Day 2022: Mini Coding Camp with Scratch

งานสัมมนา Data Day 2022: Mini Coding Camp with Scratch

(อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย **โปรดนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้ในวันอบรม***)

ในยุคที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ AI,  ทักษะการเขียนโปรแกรม หรือ Coding จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะสำหรับสำหรับเด็กยุคดิจิทัล ที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลนี้ได้ โดยหลายๆโรงเรียนในปัจจุบัน เริ่มมีการบรรจุวิชา Coding หรือการเขียนโปรแกรมนี้ เป็นวิชาบังคับ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยสู่อนาคต และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนความคิด ทักษะด้านการคำนวณ ทักษะด้านการแก้ปัญหา และความมั่นใจให้แก่เด็กๆอีกด้วย โครงการ Mini Coding Camp with Scratch จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น

รายชื่อวิทยากร
 1. อรกัญญา แสวงผล (วิทยากร)
 2. ทิวาพร อินนัน (ผู้ช่วยวิทยากร)
 3. สุนิตา ตั้งไพศาลสัมพันธ์ (ผู้ช่วยวิทยากร)
วิธีการฝึกอบรม
 • การบรรยาย กรณีศึกษา และการปฏิบัติ (workshop) และตอบปัญหาข้อซักถาม โดยทางผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ในวันอบรม
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการเขียนโปรแกรม ( Programming )และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยเครื่องมือที่ง่ายต่อการเรียนรู้

================================

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

เวลา 9:00 – 16.00 น.

================================

งานอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

(มีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมผ่าน Google Form)
มีอาหารเบรกและอาหารกลางวัน

================================

สถานที่ 

================================

กำหนดการอบรม

วันที่ เวลา หัวข้อ

ช่วงเช้า

 

9.30 – 11.00

 • Introduction to Scratch และ Code.org
 • ฝึกกระบวนการคิดผ่าน code.org ด้วยเกม Minecraft
 • ฝึกวาด Flowchart
 • Workshop Flowchart

11.00 – 11.30

 • สมัคร Scratch 
 • ทำให้ scratch เดินได้
 • การใช้เงื่อนไขต่างๆ (if-else)
 • การวน loop ใน Scratch
 • Loop ซ้อน Loop (Nested Loop)
 • ตัวแปรใน Scratch

ช่วงบ่าย

 

12.30 – 14.30

 • สร้างเกม เก็บขยะ

14.30 – 16.30

 • ประกวดออกแบบเกม
 • มอบรางวัลและถ่ายรูปร่วมกัน

 

**โปรดนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้ในวันอบรม***

================================

================================

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email : Datalentteam@gmail.com

Facebook : Datalent Team 

Tel : 09 7113 5975 (คุณบอย)