งานเสวนา Data Day 2022: คุยเรื่อง PDPA by Datalent Team

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานเสวนา ITM Data Day 2022 

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปร่วมสมทบทุนบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดี

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ The Connecion Seminar Center (MRT Ladprao) โดยในปีนี้จะเป็นการพูดถึงแนวโน้มด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นงานเสวนาในช่วงเช้าและเวิร์คช็อปบันทึกการประมลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การเริ่มต้นการปฏิบัติตาม PDPA เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูล (ROPA) เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ โครงสร้างของการบันทึก ROPA ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในช่วงบ่าย

โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านมาตอบข้อสงสัย และแนวความรู้ที่ควรทราบในการทำงานกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เสวนาช่วงเช้า

งานเสวนานี้ไม่ได้เป็นการสอน PDPA แต่เป็นการพูดคุยเพื่อไขข้อสงสัยประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ

 • เสวนาหัวข้อ ITM Data Day 2022 คุยเรื่อง PDPA (ช่วงเช้า 9.30 – 12.00)
  • หลักการเบื้องต้นที่ควรทราบและสิ่งที่ควรระวัง สำหรับประชาชนทั่วไป
  • ความเข้าใจผิดของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ PDPA
  • กฎหมายลูกที่กำลังอยู่ในการพิจารณา
  • สิ่งที่องค์กรที่ควรดำเนินการและบทบาทหน้าที่ในองค์กร
  • ข้อควรระวังสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ
  • ข้อควรระวังสำหรับงานทรัพยากรบุคคล
  • บทบาทของนักกฎหมายภายในองค์กร
  • บทบาทของITและนักพัฒนาระบบ
  • แนวทางการจัดทำ ROPA
  • การร้องเรียนและการลงโทษ
  • ช่วงถาม-ตอบจากผู้เข้าร่วมงาน

โดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาดังนี้ 

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา
 • อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
  รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม
  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล
  Co-Founder Easy Company Group Company Limited
 • คุณ สุวรรณโชติ ศิริมหาศาล
  สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ดำเนินรายการโดย
 • ผศ. ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
  อาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและหัวหน้าโครงการ Datalent Team

================================

 

เวิร์กช็อปการจัดทำ ROPA ช่วงบ่าย (13.30 - 16.00)

 • Workshop บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity
  • เพื่อให้การเริ่มต้นการปฏิบัติตาม PDPA เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูล (ROPA) เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ โครงสร้างของการบันทึก ROPA ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้อบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในวันอบรมด้วย
วิทยากร
 • คุณ สุวรรณโชติ ศิริมหาศาล
  สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมเสวนาได้รับทราบถึงแนวโน้มของนโยบายและการทำงานร่วมกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้บุคคลที่เข้าเสวนามีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี (Technology Law)
 3. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาสร้างเครือข่ายการบูรณาการการทำงานร่วมกันมากขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • ประชาชนทั่วไป นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

================================

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

เวลา 9:30-12.00 น. (งานเสวนา)

เวลา 13:30-16.30 น. (เวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA)

================================

 

งานเสวนาช่วงเช้า (Online)
ออนไลน์ผ่าน Facebook Group
 900 บาทต่อท่าน 
งานเสวนาช่วงเช้า (On-site) 

1,900 บาทต่อท่าน  (รวมค่าอาหารว่างและค่าอาหารเบรก)
เวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA  (On-site)

2,500 บาทต่อท่าน (รวมค่าอาหารว่างและค่าอาหารเบรก)
งานเสวนาและเวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA (On-site)

3,000 บาทต่อท่าน (รวมค่าอาหารว่างและค่าอาหารเบรก)

** รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปร่วมสมทบทุนบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดี**

================================

สถานที่ 

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างเพื่อสร้างรถไฟสายสีเหลือง จึงอาจทำให้ผู้เข้าอบรมไม่สามารถมองเห็นช่องทางในการจอดรถในอาคารจอดแล้วจรได้

หากท่านนำรถยนต์ส่วนบุคคลมา สามารถนำมาจอดที่อาคารจอดแล้วจรของ MRT ลาดพร้าวได้ 

โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากช่องทางนี้

 

================================

บุคคลทั่วไป

 

================================

ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ITM

================================

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email : Datalentteam@gmail.com

Facebook : Datalent Team 

Tel : 09 7113 5975 (คุณบอย)