วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 9.00-16.00 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา Online ITM Data Day 2021

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 9.00-16.00 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา Online ITM Data Day 2021

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 9.00-16.00 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา Online ITM Data Day 2021 โดยได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในสาขาต่างๆด้าน Data Governance , AI Ethics , digital Identity, Privacy, PDPA , Data Certification และ Realtime Analytics และได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก บ. TOFFS Technologies ประเทศสิงคโปร์
โดยในงานนี้ีมีค่าเข้าร่วมงาน 199 บาท และรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช
ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มากล่าวเปิดงาน
วิทยากรทั้ง 10 ท่าน ได้แก่
– ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
หัวข้อ AI & Data Governance
– ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ITM Mahidol
หัวข้อ AI Ethics
– รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
หัวข้อ NIST Privacy Framework
– คุณปกรณ์ ลี้สกุล บริษัท Finema
หัวข้อ Self-Sovereign Identity
– ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น ITM Mahidol
หัวข้อ Thailand’s Data Science Certification
– ดร. ชติพจน์ ศรีเมือง Data Management Associaton (Thailand)
หัวข้อ DAMA Certification
– ดร. พีรพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อ PDPA for Data Analytics
– คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล บริษัท EasyPDPA
หัวข้อ Survival Guide: Real Cases from the Ground
– คุณรุจิรพงศ์ ฤทธิ์วงศ์ บริษัท Softnix Technology
หัวข้อ PDPA Compliance on Data Lake Platform
– ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพชร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
หัวข้อ Fast Analytics
โดยมีผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน
ITM Mahidol ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน และ ผู้เข้าร่วมงานร่วม 200 ท่าน ที่ให้ความสนใจและการสนับสนุนงาน ITM Data Day 2021 ที่เข้ามาร่วมฟัง ร่วมแชร์ และร่วมทำบุญกันนะครับ
พบกันใหม่ปีหน้าครับ

 

Leave a Comment