In-house/Private Course Python Programming for Data Science from Scratch

 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการทำระบบการเรียนรู้เชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ด้วยภาพ กระบวนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 

ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของนักวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถรู้จำวัตถุต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเบื้องต้นได้ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้หลักการและกระบวนการทำงานด้านการประมวลผลภาพ การเรียนรู้ของเครื่อง และปัญญาประดิษฐ์ รวมไปจนถึงการเรียนรู้เชิงลึกผ่านเครื่องมือ Python, Data Visualization, Machine Learning  OpenCV, NumPy, Matplotlib, Sklearn, Keras และ Tensorflow เพื่อให้เห็นแนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างของกรณีศึกษาจริง โดยการนำไปประยุกต์ใช้ในงานกับข้อมูลภาพและวีดิโอ สร้างแบบจำลองการจำแนกข้อมูลในภาพ สร้างแบบจำลองการตรวจจับวัตถุในวีดิโอต่างๆ

สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรมสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ :

1. Python Programming for Beginner

   

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.datalentteam.com/python-programming-for-beginner-2-2020/

 

 

2. Python for Data Analysis and Data Visualization

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.datalentteam.com/python-for-data-analysis-and-data-visualization-2-2020/

 

 

3. Python for Machine Learning and Data Science

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.datalentteam.com/python-for-machine-learning-and-data-science/

 

 

4. Deep Learning for Image Analytics with Python

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.datalentteam.com/deep-learning-for-image-analytics-with-python-2020/

 

***โปรดนำ Notebook ส่วนตัวมาด้วยในวันอบรม***

ความรู้พื้นฐาน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

ประกอบด้วย

Python Programming for Beginner

Python for Data Analysis and Data Visualization  

Python for Machine Learning and Data Science

Deep Learning for Image Analytics with Python

 

สถานที่

***สำหรับผู้สนใจสามารถแจ้งรายละเอียดรูปแบบที่ต้องการสอนได้ หรือสอนด้วยระบบออนไลน์และจะแจ้งลิงค์ให้ทราบในวันอบรม***

 

Email : Datalentteam@gmail.com

Facebook : Datalent Team 

Tel : 097-1135975 (คุณบอย)