การประเมินผลการอบรมแบบออนไลน์

เพื่อให้การเรียนออนไลน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนและได้คะแนนอย่างน้อย 80% โดยถ้าไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถทำแบบทดสอบซ้ำได้อีก 2 ครั้ง

แบบทดสอบจะอัพโหลดลงระบบภายใน 30 นาทีหลังจากจบการบรรยาย

การทำแบบทดสอบครั้งที่ 1 สามารถทำภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันอบรม

การทำแบบทดสอบครั้งที่ 2 สามารถทำภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันอบรม

การทำแบบทดสอบครั้งที่ 3 สามารถทำภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันอบรม (เฉพาะครั้งที่3 เกณฑ์ผ่านคือ 90%)

เมื่อได้คะแนนผ่านแล้ว ทีมจะนำส่งใบลิงก์ในการดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ผ่านการทดสอบ