โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา EGIT534 Data Governance & Data Architecture

โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รายวิชา EGIT534 Data Governance & Data Architecture

 

ในปีนี้หลักสูตรปริญญาโท IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้ทำการเปิดลงทะเบียนโครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเช่นเดิมนะครับ
โดยรายละเอียดการลงทะเบียน วิชา EGIT534 Data Governance & Data Architecture สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทครับ

โดยในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้รับทราบถึงหลักการบริหารจัดการข้อมูล กรอบการกำกับดูแลข้อมูล หลักการคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐาน ISO8000 การคุ้มครองข้อมูล การจัดทำบัญชีข้อมูล การจัดการข้อมูลหลัก การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการประเมินระดับสถานะการบริหารจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน DCAMV2 รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหา 70 % จะอ้างอิงตาม Data Management Body of Knowledge (DMBOK2)

#รายละเอียดรายวิชา

 1. รายละเอียดดูได้ทาง http://datagov-itm.zotarat.com/
 2. มีการเรียนการสอน 15 สัปดาห์โดยจะเรียนออนไลน์สลับกับ on-site ม.มหิดล(ศาลายา) โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 3. การประเมิน มีรายงาน 3 ฉบับ ข้อสอบแบบ Take home และการเข้าร่วมในรายวิชา และเป็นงานเดี่ยวทั้งหมด
 4. เนื้อหาประมาณ 70% จะอ้างอิงตาม DAMA-DMBOK ดังนั้นถ้าเรียนจบแล้วน่าจะมีความรู้เพียงพอสำหรับการสอบ Certification CDMP
 5. สำหรับ #บุคคลทั่วไป รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นสามารถเก็บผลการเรียนไว้เพื่อเทียบหน่วยกิตกับการเรียนหลักสูตร ป.โท ITM ได้ครับ
 6. สำหรับ #นักศึกษาปัจจุบัน รบกวนตรวจสอบวันเรียนและวันส่งงานกับรายวิชาอื่นๆที่จะลงทะเบียนนะครับ
 7. การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ เอกสารการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 8. การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายและอภิปรายในห้องเรียน

#ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/login.php
 2. สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารต่างๆ
 3. Login เข้าระบบ
 4. กดเพิ่มคอร์ส **EGIT534 Data Governance and Data Architecture**
 5. เลือกเป็นการลงทะเบียน Credit แล้วกด Select และ Submit
 6. เมื่อทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้ว ให้รอผู้สอนและประธานหลักสูตรทำการอนุมัติ จากนั้นจะมีอีเมลแจ้งเตือน จะสามารถดาวน์โหลด Invoice เพื่อชำระเงินตามที่ธนาคารกำหนด โดยค่าลงทะเบียนจะคิดหน่วยกิตละ 3,200 บาท วิชานี้รวม 3 หน่วยกิต คิดเป็น 9,600 บาท
 7. เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะขึ้นข้อความว่า ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
 8. หมดเขตลงทะเบียนวันที่

 

การเรียนการสอนเป็นแบบ Hybrid Class Online/On-site  

ณ กลุ่มสาขา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม 13 ส.ค. – 26 พ.ย. 2022  (9.00 – 12.00)

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการสอนโดย

ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท IT Management

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(https://cv.zotarat.com/)

หมายเหตุ: รายงานและการสอบ Take home เป็นงานเดี่ยวทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาได้ที่ผู้สอนโดยตรง sotarat.tha@mahidol.ac.th

และสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่นักวิชาการ

คุณลักษมี luksamee.chu@mahidol.edu

และ คุณสุชัญญา suchanya.rat@mahidol.edu ครับ

#DataGovernance #DataGovernanceFullCourseByITM