20 กุมภาพันธ์ 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

20 กุมภาพันธ์ 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University
นำโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เปิดคลาส Hybrid วิชาพื้นฐานให้เข้าใจในภาพกว้างของ Data Science ครับ “Data Science and Data Analytics Ecosystems”รุ่นที่ 3
ครึ่งเช้าทั้งวันพูดที่มา การตั้งคำถาม กนะบวนการคิด บทบาทหน้าที่ในองค์กร การเชื่อมโยงกับ Business การสื่อสาร ไปจนถึงถึง การตั้ง KPI ครับ
ส่วนครึ่งบ่ายแตะ Intro เชิงเทคนิคตั้งแต่ SQL / NoSQL / Data warehouse / Data Quality / Data Lake / Data Storytelling / EDA / machine learning ไปจนถึง AutoML ครับ

Leave a Comment