Machine Learning for Image Analytics with Google Co-Lab รุ่นที่ 4 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2022 โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

รุ่นที่ 4 ได้จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับ Machine Learning for Image Analytics with Google Co-Lab รุ่นที่ 4 

โดยเป็นหลักสูตรระดับ Advance จากทางทีมของเราครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการทำการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Leanring)

สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลของบุคคลทั่วไปครับ
โดยจะบรรยายโดยผศ.ดร. นริศ หนูหอม วิทยากรประจำทีมของเราผู้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการด้าน Image Analytics ครับ

โดยจะเรียนทั้งหลักการและวิธีการใช้งานภาษา Pyt้hon ในการวิเคราะห์รูปภาพ ทางทีมหวังว่าทางผู้เรียนเองจะได้รับความรู้และทักษะต่างๆ จากทางทีมไปใช้งานต่อยอดในขั้นต่อไปได้ครับ ????

 

จบไปอีก 1 รุ่นในวันเสาร์ที่ผ่านมา Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Coding for Teens

จบไปอีก 1 รุ่นในวันเสาร์ที่ผ่านมา Datalent Team โดย IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University ได้บรรยายหลักสูตร Coding for Teens ได้บรรยายในหลักสูตร โดยเป็นหักสูตร 8 สัปดาห์ มีการทำ Coding Competition ในการรับใบประกาศนียบัตรครับ

 

 

2 – 3 เมษายน 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

Datalent Team ได้บรรยาย Python Programming for Beginner เป็นเนื้อหาการสอนตั้งแต่การพูดภาพรวมให้เข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กร 
พวกเราหวังว่าทางผู้อบรมทุกท่าจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ สามารถนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดเป็น Data literency ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผม
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM ครับผม
 

9 – 10 เมษายน 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

Datalent Team ได้บรรยาย Python for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 7 เป็นเนื้อหาการสอนตั้งแต่การพูดภาพรวมให้เข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กร 
พวกเราหวังว่าทางผู้อบรมทุกท่าจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ สามารถนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดเป็น Data literency ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผม
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM ครับผม

20 และ 27 มีนาคม 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

Datalent Team ได้บรรยาย Data Engineering and Machine Learning with RapidMiner รุ่นที่ 9 เป็นเนื้อหาการสอนตั้งแต่การพูดภาพรวมให้เข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กร 
พวกเราหวังว่าทางผู้อบรมทุกท่าจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ สามารถนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดเป็น Data literency ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผม
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM ครับผม

10 เมษายน 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

Datalent Team ได้บรรยาย Data Governance for PDPA Compliance เป็นเนื้อหาการสอนตั้งแต่การพูดภาพรวมให้เข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กร 
พวกเราหวังว่าทางผู้อบรมทุกท่าจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ สามารถนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดเป็น Data literency ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผม
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM ครับผม

27 กุมภาพันธ์ 2565 Datalent Team โดยกลุ่มสาขา IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University

โดยอ.โอมและคุณอ๊อดครับ
เป็นเนื้อหาการสอนตั้งแต่การพูดภาพรวมให้เข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กร ในส่วนของหลักสูตร Data Governance for Business Leaders และการทำทัศนภาพข้อมูลในหลักสูตร Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop ครับ
พวกเราหวังว่าทางผู้อบรมทุกท่าจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ สามารถนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดเป็น Data literency ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผม
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ Datalent Team by ITM ครับผม

ผ่านไปแล้วนะครับกับหลักสูตรแรกของปี 2022 Data Management Foundations โดย Datalent Team

ผ่านไปแล้วนะครับกับหลักสูตรแรกของปี 2022
Data Management Foundations โดย Datalent Team ใต้การกำกับดูแลของ IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University
บรรยายโดยอาจารย์โอม Diretor ของทีมเรา สำหรับหลักสูตรแรกของปีนี้ครับ
โดยเนื้อหาจะเป็นการพูดถึงกระบวนการด้าน Life cycle ของตัว Data และหลักการในการ Management ตัว Data ให้ทางผู้เรียนครับ