Data Visualization and Business Intelligence with Microsoft Power BI

Code : BI-01 

หลักการและเหตุผล

ในกระบวนการ Data Science อีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ Data Visualization ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลในมุมมองมิติต่างๆเพื่อจะทำให้ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น ซึ่งศิลปะในการสื่อสารข้อมูลให้กับฝั่ง Business User เป็นสิ่งที่ Data Scientist ควรให้ความสำคัญด้วย ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการทำ Data Visualization และ Business Intelligence โดยใช้เครื่องมือ Microsoft PowerBI

MS Power BI เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และหาคำตอบในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น รวมถึงผู้ใช้งาน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลที่มีอยู่ มาสร้างเป็น Visualization และสามารถสร้างเป็น Dashboard ได้ง่าย รวดเร็ว MS Power BI ช่วยให้เราสามารถสรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากข้อมูลจำนวนมากๆ หลายๆ แหล่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Graphic, Database และ Human-Computer Interaction จึงทำให้โปรแกรมเป็นที่นิยมทั้งทาง Business User และทาง IT

 

Agenda

วันที่ เวลา หัวข้อ
16 ธันวาคม 2017 09.00-09.30 Introduction to Data Science and Data Visualization
09.30-10.00 Introduction to Microsoft Power BI
10.00-10.30

Uploading data to Power BI

- Data Understanding

- Data Preparation

- Lab 1: Creating and customize data

- Lab 2: Building Data relationship

10.30-10.45 break
10.30-12.00

Power BI custom visuals

- Introduction to Power BI visuals

- Lab 3: Import Power BI visuals

12.00-13.00 lunch
13.00-14.30

Data Visualization and Dashboard Design

- Lab 4: Creating Histogram Chart

- Lab 5: Creating Word Cloud

14.30-14.45 break
14.45-16.00

Data Visualization and Dashboard Design ( Cont.)

- Lab 6: Creating Ring Chart by MAQ Software

- Lab 7: Creating Play Axis (Dynamic Slicer)

17 ธันวาคม 2017 09.00-10.30

Fields and Format setting Power BI Desktop

- Lab 8: Drill-down donut chart

- Lab 9: Drill-down column chart

10.30-10.45 break
10.30-12.00

Art of Visualization

- Lab 10: Infographic Designer

12.00-13.00 lunch
13.00-14.30

Art of Visualization (Cont.)

- Lab 11: Creating Dashboard and Creating Story

14.30-14.45 break
14.45-16.00

Art of Visualization (Cont.)

- Lab 12: Export and Publish

เนื้อหาการอบรม

- Introduction to Data Science and Data Visualization

- Introduction to Microsoft Power BI

- Data Integration

- Data Cleansing

- Data Blending and Filtering

- Data Transfromation

- Data Aggregration

- Various Chart Types

- Art of Visualization

- Various Business Intelligence Dashboard Usecases

- Business Model Deployment

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เริ่มต้นที่ต้องการเปิดโลกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ การหมุนข้อมูลในหลากหลายมิติ โดยในการอบรมจะเป็นการบรรยายทฤษฎี Data Visualization และมี Workshop ในตัวอย่างข้อมูลหลากหลายธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Microsoft Power BI ในข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ

 

ความรู้พื้นฐาน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

 

วันที่

16 - 17 ธันวาคม 2017

เวลา 9:00-16:00 น. (12 ชั่วโมง)

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าอบรม 5,700 บาท ชำระเงินภายในวันที่ 9 ธ.ค. ลด15% เหลือท่านละ 4,845 บาท

**พิเศษ และถ้ามากันเป็นกลุ่ม4ท่านขึ้นไป ชำระเงินภายในวันที่ 9 ธ.ค. ชำระท่านละ 4,275 บาท**

สถานที่

อาคาร KX Building (ติด BTS วงเวียนใหญ่)

เมื่อท่านทำการลงทะเบียนแล้ว ทางทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งใบเสนอราคาและช่องทางการขำระเงินค่าลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อท่านได้รับอีเมลและดำเนินการชำระเงินแล้ว รบกวนท่านส่งอีเมลหลักฐานการชำระเงินมาที่ datalentteam@gmail.com เป็นการสิ้นสุดการลงทะเบียนค่ะ