Business Analytics with Excel and Power BI รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 10 – 11 และวันเสาร์ที่ 17 เมษายน

หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Business Analytics with Excel and Power BI

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง และมากขึ้นด้วย จึงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผน หรือ โต้ตอบปัญหา เชิงธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศเหล่านั้น หนึ่งจำเป็นต้องมีการแสวงหาหนทาง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มาก เพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นมิใช่ข้อมูล ภายในองค์กรเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลขององค์กร ที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นข้อมูลของ องค์กรอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับเราก็เป็นไปได้ สองการเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าจากกองข้อมูลที่มีขนาดมหึมา เพื่อให้แน่ใจว่าระบบข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีระบบที่สามารถช่วยเตรียมข้อมูลที่ลึกซึ้ง และมีคุณค่าทางกิจกรรมทางธุรกิจให้แก่องค์กรได้

           Microsoft Excel และ Microsoft Power BI เป็นเครื่องมือสำเร็จรูปในการช่วยวิเคราะห์ Big Data Analytic ใช้งานได้ง่ายที่สุด นิยมใช้งานมากที่สุด มีความสมบูรณ์มากที่สุด และหาคำตอบในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว  ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น  รวมถึงผู้ใช้งาน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ  เช่น ไฟล์ Microsoft Excel, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น มาสร้าง Dashboard และ Report ได้ง่าย รวดเร็ว และในกรณีที่ Microsoft Excel มีข้อจำกัดในการจัดการข้อมูลปริมาณมาก ๆ ก็สามารถใช้ Plug-in BI Tools ในการจัดการข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถสรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด  จากข้อมูลจำนวนมากๆ  หลาย ๆ แหล่งข้อมูล  ได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้วย Computer Graphic Database และ Human-Computer Interaction จึงทำให้โปรแกรมเป็นที่นิยมทั้งทาง Business User และทาง IT

อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  2. พัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่กำลังเริ่มพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคคลที่สนใจกระบวนการด้านการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยทัศนภาพข้อมูล

ความรู้พื้นฐาน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

                                                                                    

 

วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 10 – 11 และวันเสาร์ที่ 17 เมษายน

เวลา 9:00-12:00 น. ( 18 ชั่วโมง)

                                                                                    

(ผู้อบรมสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าอบรมรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์)

2,820 บาท (ออนไลน์)

                                                                                    

สถานที่ 

                                                                                    

กำหนดการ

วันที่ เวลา หัวข้อ

วันที่ 1

 

9.00 – 12.00

Introduction to Excel Power BI

 • Overview of Business Intelligence in Microsoft Excel.
 • Microsoft Excel Power BI’s ability to analyze data is ahead of the competition.
 • Create value from existing data with Microsoft Excel Power BI.

Microsoft Excel Tips and Techniques
Conditional Formatting in Microsoft Excel
Calculation in Microsoft Excel

 • Sorting
 • Basic formulas
 • DATE formulas
 • IF formulas
 • SUMIFS formulas
 • COUNTIFS formulas
 • VLOOKUP formulas
 • DATEDIFF formulas

Working with Data

 • Sorting
 • Filter
 • Subtotal
 • Data Validation
 • Conditional Formatting

Preparation of data with Power Query

 • Meaning and benefits of a Power Query.
 • Get Data from Excel, Text File, Access, Database, Web Site etc.
 • Transform

13.00 – 16.00

Power Pivot Data Modeling Tool

 • Meaning and benefits of a Power Pivot
 • DAX (Data Analytic Expression) function in business intelligence
 • Create calculated columns and measures for complex calculations.

วันที่ 2

 

9.00 – 12.00

PivotTable & PivotChart

 • Meaning and benefits of a PivotTable
 • PivotTable with data summary.
 • Data preparation for analysis and summary of data.
 • Creating and editing PivotTable.
 • Reading values from PivotTable.
 • PivotChart Report
 • Chart creation in various formats.
 • Screening of required information.
 • Slicer

13.00 – 16.00

Power View 

Power Map 

Analyzing Data in Microsoft Excel

 • Create a Trend line
 • Create Scenarios

วันที่ 3

9.00 – 12.00

Security in Microsoft Excel

 • Assign a password to an Excel file.
 • Protect Sheet, Protect Workbook
 • Cell Lock and Cell Hidden

Working with Multiple Workbooks

 • Workspace creation
 • Consolidate Data
 • Link Cells in Different Workbooks
 • Edit Links

Collaborating with Others

 • Share a Workbook.
 • Track Changes Who Edited Which Cell with Track Change
 • Protection Files

13.00 – 16.00

Publish to Power BI Service

 • Uploading to Power BI Service
 • Dashboard settings and management
 • Get to know the Power BI Gateway that automatically updates data.
 • How to use Natural Language Queries
 • Dashboard sharing and export.
 • Publishing to the web (Publish)
 • View the Power BI Dashboard on mobile devices.
 • Integration with OneDrive for Business
 • Security management of data rows.

Workshop

**โปรดนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้ในวันอบรม***

                                                                                    

                                                                                    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email : Datalentteam@gmail.com

Facebook : Datalent Team 

Tel : 097-1135975 (คุณบอย)