เกี่ยวกับเราและพันธกิจ

Datalent Team เป็นโครงการงานบริการวิชาการที่ทำการจัดฝึกอบรม ทีมวิจัย และให้คำปรึกษาทางด้าน วิทยาการข้อมูล (Data Science)  การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การคุ้มครองข้อมูล (Data Protection) และการบริหารจัดการข้อมูลทั้ง Database และ Data Warehouse เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพรสวรรค์ทางด้านข้อมูล โดยจะมีหลักสูตรอบรมเป็นประจำทุกเดือนและบริการอบรมนอกสถานที่

Datalent Team อำนวยการสอนโดยกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Meet The Team

Asst. Prof. Dr. Sotarat Thammaboosadee (Ohm) [CV]

(Mahidol University)
Director 

Data Governance, PDPA, Data Quality Expert

 

Dr. Wudhichart Sawangphol

(Mahidol University)
Database Expert

 

Mr. Teerapat Kansadub (Champ) [CV]

(Mahidol University)
Python Specialist

Mr. Karoon Yuttanava (Kim)

Teaching Assistant

Mr. Chitanut Tachepun (Tae)

Teaching Assistant

Mr. Chanwit Onsumran (Earth)

Teaching Assistant

Asst. Prof. Dr. Narit Nhoohom 

(Mahidol University)
Deep Learning and Image Analytics Expert

 

Mr. Wichian Boonyaprapa (Aod)

(Mahidol University)
Data Visualization Specialist

 

Miss Ornkanya Sawangphol (Waew)

Python for Teens

Mr. Tares Supadol (Oat)

Teaching Assistant

Tiwaporn Innun (Jeab)

Teaching Assistant

Mr. Chaiwat Jirakitpaibool (Boy)

Coordinator