วันที่ 28-29 มี.ค. 2562 อ.โอม และ คุณโอ๊ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Visualization and Business Dashboard with Microsoft Excel”

วันที่ 28-29 มี.ค. 2562 อ.โอม และ คุณโอ๊ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Visualization and Business Dashboard with Microsoft Excel”

วันที่ 28-29 มีนาคม ที่ผ่านมา

Datalent Team ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี(อ.โอม) หัวหน้าโครงการ และคุณธเรศ ศุภดล (คุณโอ๊ต) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “Data Visualization and Business Dashboard with Microsoft Excel” ให้กับ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ครับ

โดยเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ประโยชน์โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการสร้างแบบจำลองเชิงอนุมาน การสร้างแผนภูมิและการแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างกระบวนการคิดให้เห็นรูปแบบของปัญหาผ่านกรณีศึกษา ทั้งในภาคธุรกิจและงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อจัดการปัญหาต่างๆครับ

โครงการนี้เป็นหลักสูตร 2 วันครับ โดยนำเสนอข้อมูลและเพื่อขุดเอาความรู้เชิงลึกจากข้อมูล แถมยังมี workshop นำเสนอผลงานเข้มข้นด้วย
และแต่ละกลุ่มได้บัตร Starbucks ไปกลุ่มละ 1 ใบครับ

การได้จุดประกายจากจุดเล็กๆนี้หวังว่าทางสวทน.จะนำไปต่อยอดไปสู่ Data-Driven Organization ต่อไปครับ

ขอบคุณที่ไว้วางใจมหาวิทยาลัยมหิดลครับ

ขอบคุณทีมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรทุกท่านด้วยครับ


Leave a Comment