วันที่4-6 และ 11-12 มีนาคม 2562 อ.โอม จัดโครงการอบรมวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Data Science) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันที่4-6 และ 11-12 มีนาคม 2562 อ.โอม จัดโครงการอบรมวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Data Science) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันที่4-6 และ 11-12 มีนาคม ที่ผ่านมา

Datalent Team ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี(อ.โอม) หัวหน้าโครงการ จัดโครงการอบรมวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Data Science) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โครงการนี้เป็นหลักสูตร 5 วันครับ มีตั้งแต่ระบบนิเวศของโลกของข้อมูล บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก Job function และ ระดับต่างๆ รวมถึง Data Governance แล้วต่อด้วยการทำ Data Visualization เพื่อนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์เชิงทรรศนะ (Visual Analytics) และปิดท้ายด้วยการทำ Data Mining เพื่อขุดเอาความรู้เชิงลึกจากข้อมูล มี workshop นำเสนอผลงานเข้มข้นด้วย รางวัลที่1-3 ได้บัตร Starbucks ไปกลุ่มละ 1 ใบครับ

การได้จุดประกายจากจุดเล็กๆนี้หวังว่าพช.จะนำไปต่อยอดไปสู่ Data-Driven Organization และการทำ Digital transformation ต่อไปครับ

ขอบคุณที่ไว้วางใจมหาวิทยาลัยมหิดลครับ

ขอบคุณทีมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรทุกท่านด้วยครับ

Leave a Comment