Advanced Data Analysis and Report with PowerQuery and PowerBI

หลักการและเหตุผล

การใช้กระบวนการ Machine Learning และ Data Visualization ในกรณีศึกษาจริง มักจะมีรูปแบบของการวิเคราะห์และขั้นตอนที่ซับซ้อน หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจการทำงานของกับ Microsoft Excel ในการจัดการข้อมูลโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ในขั้นสูง เช่น Power Pivot Power Map Power View Power Query Power BI และการใช้เครื่องมือใน Microsoft Excel ขั้นสูง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากความหลากหลายของแหล่งที่มา  สร้างแบบจำลองเชิงอนุมาน สร้างแผนภูมิกราฟ แสดงข้อมูลด้านอื่น เพื่อให้เห็นรูปแบบปัญหาในกรณีศึกษาหลายๆ แบบ ทั้งในภาคธุรกิจและงานวิจัย

Agenda

วันที่ เวลา หัวข้อ

7 กันยายน 2562

9.00 – 12.00

• Introduction to Data Science and Data Visualization

• Introduction to Microsoft Excel

• Tips Techniques

• Conditional Formatting

• Calculation Microsoft Excel

• Trend and Scenarios

13.00 - 16.00

• Pivot Table

• Pivot Chart

• Dynamic Pivot Table and Dynamic Pivot Chart

8 กันยายน 2562

9.00 – 12.00

• Power BI

• Power Query

• Power View

13.00 - 16.00

• Power Pivot

• Power Map

• Troubleshooting

• Workshop

***โปรดนำ Notebook ส่วนตัวมาด้วยในวันอบรม***

ความรู้พื้นฐาน

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

วันที่

7-8 กันยายน 2562

เวลา 9:00-16:00 น. (12 ชั่วโมง)

อัตราค่าลงทะเบียน

5,900 บาท

** ชำระก่อนวันอบรม 14 วัน ได้รับส่วนลด 10% **

สถานที่

The Connecion @MRT ลาดพร้าว